โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมโครงการอบรมในช่วงนี้
ชื่อโครงการ ดาวโหลดเอกสาร สมัครอบรม
ไม่มีโครงการอบรมในช่วงนี้

โครงการอบรมที่ผ่านพ้นไปแล้ว
ชื่อโครงการ ดาวโหลดเอกสาร สมัครอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปิดบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยนำข้อมูลจริงของแต่ละสังกัดมาบันทึกบัญชี) ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธค. 64
1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปิดบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยนำข้อมูลจริงของแต่ละสังกัดมาบันทึกบัญชี) จำนวน 2 รุ่น ๆ 1 จ.ระยอง รุ่น 2 จ.นครพนม
2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท. (สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ) และการใช้ไฟล์โปรแกรมหน้าฎีกาเบิกจ่าย ของ ศพด. สังกัด อปท. 1 รุ่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จาก วันที่ 21 - 22 มค. 65 เลื่อน เป็นวันที่ 4- 6 กพ. 65 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2564 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR ,ระบบ NCCS ของ ศพด. สังกัด อปท. (รุ่นที่ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รุ่นที่ 2 จ.กระบี รุ่นที่ 3 จ.สุราษฎร์ธานี )
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรม Excel บันทึกบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานศึกษา สังกัด อปท. และการใช้ไฟล์โปรแกรมหน้าฎีกาเบิกจ่าย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรม Excel บันทึกบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานศึกษา สังกัด อปท. และการใช้ไฟล์โปรแกรมหน้าฎีกาเบิกจ่าย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562 จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 5 กระบี่ 6.หาดใหญ่ 7.สุราษฏร์ธานี )
6.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2564 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR, ระบบ NCCS ของ ศพด. สังกัด อปท. จำนวน 4 รุ่น (5.ระยอง 6.สงขลา 7. สุราษฎร์)
7.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน) จำนวน 1 รุ่น จ.หาดใหญ่
8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน) รุ่นที่ 2 ณ จ.สุราษร์ธานี
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2564ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR, ระบบ NCCS ของ ศพด. สังกัด อปท. รุ่น 8 ณ เชียงใหม่ (8- 10 เมย. 65)


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304