โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2564 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR ,ระบบ NCCS ของ ศพด. สังกัด อปท. (รุ่นที่ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รุ่นที่ 2 จ.กระบี รุ่นที่ 3 จ.สุราษฎร์ธานี )
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 11 ก.พ. 2565 - อา 13 ก.พ. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
66/80
รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 18 ก.พ. 2565 - อา 20 ก.พ. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
56/65
รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 25 ก.พ. 2565 - อา 27 ก.พ. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
69/70

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304