โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปิดบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยนำข้อมูลจริงของแต่ละสังกัดมาบันทึกบัญชี) ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธค. 64
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
รุ่นที่ 1 โรงแรมบีพี หาดใหญ่ จ.สงขลา
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 10 ธ.ค. 2564 - อา 12 ธ.ค. 2564
เวลา 8.30-8.30 น.
98/100

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304