โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท. (สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ) และการใช้ไฟล์โปรแกรมหน้าฎีกาเบิกจ่าย ของ ศพด. สังกัด อปท. 1 รุ่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จาก วันที่ 21 - 22 มค. 65 เลื่อน เป็นวันที่ 4- 6 กพ. 65 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท. ฯ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 4 ก.พ. 2565 - อา 6 ก.พ. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
33/50

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304