โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน) รุ่นที่ 2 ณ จ.สุราษร์ธานี
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2565 ณ โรงแรมบรรจุบุรี สุราษฏร์ธานี
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน จ 25 เมย. 2565 - จ 25 เมย. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
15/50

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304