โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2564ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR, ระบบ NCCS ของ ศพด. สังกัด อปท. รุ่น 8 ณ เชียงใหม่ (8- 10 เมย. 65)
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 8 - 10 เมษายน 2565
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 8 เมย. 2565 - อา 10 เมย. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
0/50

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304