โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :7.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน) จำนวน 1 รุ่น จ.หาดใหญ่
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ศ 29 เมย. 2565 - อา 1 พ.ค. 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
19/50

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304