โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปิดบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยนำข้อมูลจริงของแต่ละสังกัดมาบันทึกบัญชี) จำนวน 2 รุ่น ๆ 1 จ.ระยอง รุ่น 2 จ.นครพนม
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
รุ่น 1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปิดบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. ฯ ณ โรงแรมสตาร์ คอนแวนชั่น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
[ค่าใช้จ่าย]
วัน อา 26 ธ.ค. 2564 - อ 28 ธ.ค. 2564
เวลา 8.30-16.30 น.
4/4

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304