โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมโครงการอบรมในช่วงนี้
ชื่อโครงการ รายละเอียด หลักสูตร
ไม่มีโครงการอบรมในช่วงนี้

โครงการอบรมที่ผ่านพ้นไปแล้ว
ชื่อโครงการ รายละเอียด หลักสูตร
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทิศทางการดำเนินงานและความร่วมมือด้านการบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการประชุมเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพประธานศุูนย์ยุติธรรมชุมขนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพประธานศุูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพประธานศุูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพประธานศุูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4
โครงการพัฒนาศักยภาพในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของเครือข่ายครูตาดีการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304