โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมโครงการอบรมในช่วงนี้
ชื่อโครงการ ดาวโหลดเอกสาร สมัครอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีนอกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 (จากเดิม 27 - 29 มค. 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2564 ณ จ.สงขลา)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของ ศพด. และกองการศึกษา เพื่อทบทวนและเตรียมรับการตรวจ พร้อมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ( รุ่นที่ 1 จ.บุรีรัมย์ รุ่นที่ 2 จ.พิษณุโลก รุ่น 3 จ.สงขลา รุ่นที่ 4 จ.นครพนม รุ่นที่ 5 จ.ระยอง รุ่นที่ 6 จ.อุบลราชธานี )

โครงการอบรมที่ผ่านพ้นไปแล้ว
ชื่อโครงการ ดาวโหลดเอกสาร สมัครอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชี งวดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จนถึงปัจจุบัน) ทะเบียนคุม รายงานเงินคงเหลือประจําวัน การบันทึกสี่บัญชี รายรับ-รายจ่าย งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยนําข้อมูลจริงของแต่ละที่มาจัดทํา) (รุ่นที่ 1 ปัตตานี รุ่นที่ 2 อุบลราชธานี และรุ่นที่ 3 นครพนม)
โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. นำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มาปรับปรุงเป็น แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) (สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ) กำหนดจัด 4 รุ่น (รุ่น 1 จ.สงขลา รุ่น 2 จ.นครพนม รุ่น 3 จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น 4 จ.นครราชสีมา)
อบรมทางวิชาการหลักสูตรเทคนิคการเตรียมผลงานอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีนอกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 3 พิษณุโลก และรุ่น 5 อุุบลราชธานี)


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304