e-Performance Thaksin University ระบบประเมินภาระงาน ม.ทักษิณ

เจ้าหน้าที่
หมายเหตุ

ใช้บัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ(iPass)
แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร 4555, 4304, 4307

**โปรแกรมช่วยเหลือผู้ใช้งานระยะไกล (TeamViewer)

ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดให้บริการในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ โดยสามารถใช้บริการได้เฉพาะในส่วนการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์