หมายเหตุ

ใช้บัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ(iPass)
แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร 4555, 4304
เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่คณะ