หมายเหตุ
ใช้บัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ(iPass)
แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร 4555, 4304, 4307