ติดต่อบุคลากร
วิทยาเขตสงขลา
หัวหน้ายานพาหนะ
ชื่อ-สกุล : นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ
เบอร์โทร : 08-9197-0937
เบอร์ภายใน : 7424
   
ชื่อ-สกุล : นายสรศักดิ์ ตนยะแหละ
หรือ 09-3629-2723
เบอร์ภายใน : 7460

วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อ-สกุล : นายรพีภัทร สุทธินนท์
โทรศัพท์ภายใน : 7111 หรือ 7117
โทรศัพท์มือถือ : 08-1475-7777
 

ติดต่อกับผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ (สายตรง)
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทร :
มืิอถือ :
E-Mail :
ต้องการติดต่อวิทยาเขต :
หัวข้อ :
รายละเอียด :
 
อักขระ : * ป้อนอักขระที่คุณเห็น