ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
แจ้งซ่อมรถมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตสงขลา)
แจ้งซ่อมรถทะเบียน บบ 5290 สข (กระบะแดง)
08 มิถุนายน 2561 14:47:33 น.
แจ้งการขอใช้บริการยานพาหนะทุกชนิด (วิทยาเขตสงขลา)
แจ้งการขอใช้บริการยานพาหนะทุกชนิด ให้แนบบันทึกข้อความไปราชการหรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทุกรายการค่ะ
07 มิถุนายน 2561 16:45:59 น.
แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ (วิทยาเขตสงขลา)
การขอใช้รถ (วิทยาเขตสงขลา) กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่จัดรถ นางสาวกิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน เบอร์ภายใน 7460 โทรศัพท์ 074-317660 มือถือ 0620571444 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล มือถือ 086-4600244 และนายสมศักดิ์ จันทสงค์ มือถือ 086-6892087
20 เมษายน 2561 15:50:19 น.
แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 และรถบัส 40 ที่นั่ง / รถ 6 ล้อ ทั้ง 2 คัน ทุกวันจันทร์บ่าย (11 มิ.ย. , 18 มิ.ย. , 25 มิ.ย. และ 2 ก.ค.2561)
22 มิถุนายน 2561 09:42:28 น.