หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน

ที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล โทร มือถือ/ภายใน
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาย ฉลอง แก้วประเสริฐ  0896562739 / 63-1512
2 คณะวิทยาศาสตร์ นาย ฉัตรชัย สุนทะโก  088 790 8551 / 63 - 2113
3 คณะวิทยาศาสตร์ นาย นิพัทธุ์ อินทอง  081 738 5160 081 959 7268 08 / 63 - 4000
4 คณะวิทยาศาสตร์ นาย ศรัณย์วิช บุษบา  088 784 2573 / 61 - 2513
5 คณะศึกษาศาสตร์ นาย ธนากฤต แผ่ผล  081 479 4919 / 63 - 3108
6 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ นาย อนุกูล ศรีวรรณ  0625956332 / 63 - 1805
7 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย กฤษฎา คงหนู  086 448 7468 / 61-1120
8 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์  086 531 1889 / 63-4400
9 สำนักคอมพิวเตอร์ นางสาว พิชญา จินดามณี  081 969 6906 / 63 - 4402
10 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย ราเชนทร์ ชูเสือหึง  0862948057 / 63-4304
11 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย วรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว  086 445 0345 / 61-1121
12 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย สุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา  081 608 1160 / 63-4408 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304