หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน

ที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล โทร มือถือ/ภายใน
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาย ฉลอง แก้วประเสริฐ  0896562739 / 63-1512
2 คณะวิทยาศาสตร์ นาย ฉัตรชัย สุนทะโก  /
3 คณะวิทยาศาสตร์ นาย นิพัทธุ์ อินทอง  /
4 คณะวิทยาศาสตร์ นาย ศรัณย์วิช บุษบา  /
5 คณะศึกษาศาสตร์ นาย ธนากฤต แผ่ผล  /
6 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ นาย อนุกูล ศรีวรรณ  /
7 สำนักคอมพิวเตอร์ นางสาว กนกวรรณ จินดามณี  /
8 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย กฤษฎา คงหนู  / 61-1120
9 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์  / 63-4400
10 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย ราเชนทร์ ชูเสือหึง  0862948057 / 63-4304
11 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย วรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว  /
12 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย สุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา  / 63-4408 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304