โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 59
 แบบรายงานความก้าวหน้า ปี 58
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
จัดการโครงการของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีงบประมาณ หน่วยงาน :
ชื่อโครงการ หน่วยงาน เอกสาร รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายผ่านสื่อวิทยุ คณะนิติศาสตร์      
โครงการการปาฐกฐาพิเศษ หัวข้อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน คณะนิติศาสตร์      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติ คณะนิติศาสตร์      
โครงการสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานิสิตนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์      
โครงการส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดำริ คณะนิติศาสตร์      
โครงการค่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมปักษ์ใต้ คณะนิติศาสตร์      
โครงการคลินิกกฏหมายช่วยเหลือประชาชน คณะนิติศาสตร์      
โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY 2014) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการแข่งขันทักษะความรู้ทางภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับครูและผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในพื้นที่ภาคใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการอบรมการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษามลายูสำหรับบุคลากรภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับครูภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางการบริหารท้องถิ่น (รป.บ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการอบรมนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการจัดการความรู้การบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการบรรยายสาธารณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการบริการวิชาการแบบยึดพื้นที่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาเขตภาคใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการสัมมนาวิชาการทางประวัติศาสตร์ 58 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการพัฒนาบริการวิชาการสู่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการบรรยายพิเศษด้านภาษาและ/หรือวรรณกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการสัปดาห์วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการพัฒนาศักยภาพครูภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์สถาบันบริการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
โครงการหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      
โครงการการพึ่งพาตนเองโดยมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านบางมวง ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      
โครงการลดภาวะอ้วนในนักเรียนตำบลเกาะเต่าโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนองค์ความรู้ทางด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกายในนักเรียนอนุบาลอำเภอป่าพะยอม คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      
โครงการชุมชนต้นแบบสุขภาวะ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      
โครงการ วสก วิชาการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      
โครงการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบโครงการให้บริการวิชาการของคณะฯ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      
โครงการร่วมศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      
โครงการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา      
โครงการ หนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน คณะวิทยาศาสตร์      
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์      
โครงการการจัดการของเสียอินทรีย์จากครัวเรือน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพพื้นที่ภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์      
โครงการอบรมถ่ายทอดเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์      
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยา "เทคนิคที่สำคัญในการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา" คณะวิทยาศาสตร์      
โครงการสำรวจความต้องการชุมชนเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและจัดทำแผนบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์      
โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้จากการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์      
โครงการขยายผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ คณะวิทยาศาสตร์      
โครงการ GLOBE STEM การติดตามผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับนักเรียน คณะวิทยาศาสตร์      
โครงการค่ายวิชาการเพื่อการบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์      
โครงการส่งเสริมโอลิมปิควิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์      
โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์      
โครงการค่ายศิลปะสู่ชุมชนบ้านสองแพรก คณะศิลปกรรมศาสตร์      
โครงการ " Thaksin Philharmonic" workshop and concert : อบรมเชิงปฏิบัติการวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราและแสดงดนตรี" คณะศิลปกรรมศาสตร์      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานศิลปกรรม: ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนในพระราชดำริ คณะศิลปกรรมศาสตร์      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชนภาคใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์      
โครงการเรียนนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ศิลปกวัฒนธรรม สร้างสรรค์ สันติสุข สมานฉันท์ (ฝึกอบรมคุรุศิลป์ ภาคใต้) คณะศิลปกรรมศาสตร์      
โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร คณะศิลปกรรมศาสตร์      
โครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์      
โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้:กิจกรรมเยาวชนภาคใต้เรียนรู้ศิลปะตามรอยพระยุคลบาท คณะศิลปกรรมศาสตร์      
โครงการประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม คณะศิลปกรรมศาสตร์      
โครงการอบรมกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนขึ้นพื้นฐาน คณะศึกษาศาสตร์      
โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์      
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์      
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะศึกษาศาสตร์      
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่เกษตรกรรมภาคใต้ โดยการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
โครงการกลยุทธ์การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเชียน (Sustainable adaptation strategies of rubber farmers in AEC sictuation) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
โครงการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง ภูมิปัญญาสู่สากล คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
โครงการค่ายผู้นำนักวิทยาศาสตร์เกษตร Youth Agricultural Scientist 13th คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
โครงการชุมชนเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการย่อย : โครงการเทคโนรักษ์คลองป่าพะยอม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน      
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักวิชาการปศุสัตว์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ      
โครงการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ      
โครงการนิสิตจิตสาธารณะ (ปฏิบัติการนิสิตจิตสาธารณะ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ      
โครงการพัฒนาความสามารถการจัดการธุรกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ      
โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเอกสารวิเคราะห์และการจัดทำเอกสารรับการประเมินค่างาน เพื่อเตรียมยื่นผลงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ      
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และบูรณาการสู่การวิจัย (PBL) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ      
โครงการเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง      
โครงการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา      
โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา (โครงการย่อย โครงการจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา (โครงการย่อย โครงการนิสิตร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนเกษตรสู่วิถีพอเพียง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา (โครงการย่อย โครงการการบริการข้อมูลภูมิปัญญาทักษิณเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา (โครงการย่อย โครงการค่ายเยาวชนคนรักษ์สุขภาพตามวิถีใต้ รุ่นที่ 7) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา (โครงการย่อย โครงการงานวันสร้างเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ทางเลือกให้กับคนในจังหวัดพัทลุง รุ่นที่ 1) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา (โครงการย่อย โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพของสตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา (โครงการย่อย โครงการจัดการความรู้บูรณาการประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวบ้านอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา (โครงการย่อย โครงการการพัฒนาฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทุลง วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา (โครงการย่อย โครงการการเรียนรุู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ในวันเด็ก วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา (โครงการย่อย โครงการพัฒนากระดาษเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทะเลน้อย) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา (โครงการย่อย โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ขึ้พร้าไฟ (ฟักข้าว) สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา (โครงการย่อย โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ธรรมนูญลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการเสริมสร้างกลไกลการจัดการความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา(คาบสมุทรสทิงพระ) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวิจัยและสมัชชาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการบัณฑิตอาสาเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน      
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้:วันเด็กแห่งชาติ สถาบันทักษิณคดีศึกษา      
โครงการต้นแบบหมุนเวียนธาตุอาหารในพื้นที่แปลงเกษตร สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ      
โครงการคืนป่าให้ผืนดิน ด้วยวิถีเกษตรผสมผสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งสุู่ชุมชน:เผยแพร่องค์ความรุู้และขยายผลสู่ชุมชนในวงกว้าง สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ      
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ำแบบผสมผสาน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ      
โครงการฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติ สู่ป่าต้นน้ำชุมชน:พัฒนากลุ่มเครือข่าย ขยายพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำไหลและปลูกป่าริมลำห้วย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ      
โครงการพัฒนาจุลินทรีย์ท้องถิ่นผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่เหมาะสมกับสวนยางพารา สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ      
โครงการพัฒนาจุลินทรีย์ท้องถิ่นผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่เหมาะสมกับนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ      
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา      
โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณะ:โครงการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับชาติ (Thailand Research Expo 2015) สถาบันวิจัยและพัฒนา      
เทคนิคการสร้างสื่อ e-learning และบทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate สำหรับครูในเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง      
การสร้าง Cartoon Animation 2015 สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง      
โครงการพัฒนาศักยภาพใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าพะยอม สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง      
โครงการ Yong Web Designer จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง      
โครงการการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา      
โครงการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา      
โครงการการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ Photoshop & Dreamweaver สำหรับผู้ว่างงาน สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา      
โครงการการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิคส์ ด้วยโปรแกรม Indesin&lippingBook PDF PublisherF สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา      
โครงการติดตั้ง และบริหารจัดการ web server บน linux Cent OS สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา      
โครงการการสร้างสื่อวัตถุสามมิติเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีไฮโลแกรม สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา      
ทดสสสส สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา      
โครงการห้องสมุดต้นแบบสู่โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง      
โครงการ library Camp ตามรอยพ่อสานต่อความรู้สู่ภูมิปัญญาเด็กไทย ปีที่ 2 สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง       
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304