โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ชื่อโครงการ : ทดสสสส
ปีงบประมาณ : 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
งบประมาณที่เสนอขอ : 25000
งบประมาณที่สนับสนุน : 20000
แผนการจัดโครงการ : กค-สค59
การขออนุมัติโครงการ : ไม่ผ่าน ผ่าน
แผนการเบิกจ่าย : กค-สค 59
ค่าลงทะ เบียน/คน : 3000
เป้าหมาย : 30
รายงานสรุปผลโครงการ : ไม่มี มี ยกเลิก
CD : ไม่มี มี
หมายเหตุ :
เอกสาร : คลิกที่นี่

กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304