หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน

ที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล โทร มือถือ/ภายใน
1 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นาย สุพงค์ แซ่อิ้ว  / 7902
2 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นาย เพชรศรายุธ วัชราวุธพัฒนา  084-6176302 / 7900
3 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา นาย ธรรมปณต จิตตพันธ์  /
4 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา นาย อนุพงศ์ พัดสี  0828308942 / 63-7456
5 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา นาย อุกกฤช คงคาลัย  / 7301
6 ฝ่ายวิชาการ นางสาว ขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล  /
7 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย ราเชนทร์ ชูเสือหึง  /
8 สำนักหอสมุด นาย สุริยา อภิวันทนากร  / 5105 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304