ระบบสารสนเทศ
 บริการ
 
User:
Pass:
    

* ส่วน Login เฉพาะเจ้าหน้าที่ CC
   


 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ

   
 
คำชี้แจง    
  แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อนำผล
การประเมินมาพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากดียิ่งขึ้น
  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามด้วยความเที่ยงธรรมและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
     
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี      ปริญญาโท ปริญญาเอก  
     
สถานภาพ 
บุคลากรมหาวิทยาลัย 
นิสิตมหาวิทยาลัย 
 
     
วิทยาเขต สงขลา พัทลุง  
     
หน่วยงานที่สังกัด / คณะที่กำลังศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน สถาบันทักษิณคดีศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน งานวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ

2.1 ความพึงพอใจระบบสารสนเทศ (เลือกระบบ มากกว่า 1 ระบบ)

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ระบบบัญชี 3 มิติ
ระบบ TSU Learning ระบบงานบุคคล / เงินเดือน
ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ ระบบลาออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา(ทะเบียน) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบแบบทดสอบออนไลน์ (Exit Exam) ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ระบบสแกนลายนิ้วมือ ระบบจองห้องเรียน ห้องประชุม และห้องพัก
ระบบประเมินการเรียนการสอน ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
ระบบบริหารจัดการหอพัก ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
ระบบยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ
ระบบอื่นๆ
ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต/วัน
จำนวน 1-3 ชม./วัน จำนวน 3-6 ชม./วัน จำนวน 6-9 ชม./วัน จำนวน 9 ชม./วัน
ช่วงเวลาเข้าใช้บริการเป็นประจำ
08.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 16.00-20.00 น. 20.00-24.00 น. หลังเวลา 24.00 น.
สถานที่เข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นประจำ
ห้องให้บริการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องให้บริการคอมพิวเตอร์ของคณะ / ภาควิชา หน่วยงานที่สังกัด หอพักของมหาวิทยาลัย อาคารที่พักบุคลากร
รูปแบบการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อเข้าใช้ระบบเครือข่าย
แบบมีสาย (Lan) แบบไร้สาย (Wireless)
ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.  ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
2.  ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
3.  ระบบสารสนเทศใช้งานง่าย
4.  ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
5.  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
6.  การให้บริการช่วยเหลือ/คำแนะนำ
7.  ความพึงพอใจภาพรวมต่อการใช้งาน
2.2 ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย (LAN & Wireless)
1.  ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต(Internet) ผ่านระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2.  ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
3.  ความมีเสถียรภาพของระบบฯ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
4.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแบบ LAN สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
5.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแบบ Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
6.  ความพึงพอใจภาพรวมต่อการใช้งาน
7.  การให้บริการช่วยเหลือ/คำแนะนำ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
   
 

  
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301