ระบบสารสนเทศ
 บริการ
 
User:
Pass:
    

* ส่วน Login เฉพาะเจ้าหน้าที่ CC
   


 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ

   
 
คำชี้แจง    
  แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อนำผล
การประเมินมาพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากดียิ่งขึ้น
  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามด้วยความเที่ยงธรรมและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
     
     
สถานภาพ นิสิต บุคลากร (* ระบุสถานภาพก่อน)  
     
หน่วยงานที่สังกัด / คณะที่กำลังศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ


ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
   
 

  
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301