แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ (วิทยาเขตสงขลา)

02 กุมภาพันธ์ 2562 15:51:30 น.

การขอใช้รถ (วิทยาเขตสงขลา) ระยะเวลาในการยื่นหรือส่งแบบฟอร์มการขอใช้รถ 1. การขอใช้รถเดินทางไปต่างประเทศ ต้องยื่นเรื่องขอใช้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทำการ 2. การขอใช้รถเดินทางไปต่างจังหวัด ต้องยื่นเรื่องขอใช้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ทำการ 3. การขอใช้รถภายในจังหวัดสงขลา ต้องยื่นเรื่องขอใช้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 4.การขอใช้รถในวิทยาเขตสงขลา ต้องยื่นเรื่องขอใช้รถล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 5. กรณีขอใช้เร่งด่วน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่จัดรถ ธนกฤต เอกเจริญกุล เบอร์ภายใน 7460 โทรศัพท์ 074-317660 มือถือ 0862983704 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล มือถือ 086-4600244 และนายสมศักดิ์ จันทสงค์ มือถือ 086-6892087 ผู้มีอำนาจอนุมัติรถนายวุฒินันท์ หริรักษ์หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 081-0990991