แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)

14 สิงหาคม 2561 14:49:43 น.

วันที่ 16 และ 17 สิงหาคม 2561