ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน
ขอสำรองยานพาหนะ(รถบัสและรถตู้) งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2561
(วิทยาเขตพัทลุง)
12 กันยายน 2561 15:45:01 น.
แจ้งการขอใช้บริการยานพาหนะทุกชนิด (วิทยาเขตสงขลา)
แจ้งการขอใช้บริการยานพาหนะทุกชนิด ให้แนบบันทึกข้อความไปราชการหรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทุกรายการค่ะ
07 มิถุนายน 2561 16:45:59 น.
แจ้งการติดต่อขอใฃ้รถ (วิทยาเขตสงขลา)
การขอใช้รถ (วิทยาเขตสงขลา) กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่จัดรถ นางสาวกิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน เบอร์ภายใน 7460 โทรศัพท์ 074-317660 มือถือ 0620571444 และหัวหน้ากลุ่มภารกิจยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล มือถือ 086-4600244 และนายสมศักดิ์ จันทสงค์ มือถือ 086-6892087
20 เมษายน 2561 15:50:19 น.
แจ้งวันที่มีการจัดสรรยานพาหนะ/พนักงานขับรถเต็มแล้ว (วิทยาเขตพัทลุง)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
19 กันยายน 2561 08:42:37 น.