โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ชื่อโครงการ : โครงการ Yong Web Designer จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
ปีงบประมาณ : 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง
งบประมาณที่เสนอขอ :
งบประมาณที่สนับสนุน : 15000
แผนการจัดโครงการ :
การขออนุมัติโครงการ : ไม่ผ่าน ผ่าน
แผนการเบิกจ่าย : มีค-พค 2558
ค่าลงทะ เบียน/คน :
เป้าหมาย :
รายงานสรุปผลโครงการ : ไม่มี มี ยกเลิก
CD : ไม่มี มี
หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียน
เอกสาร : คลิกที่นี่

กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304