โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยา "เทคนิคที่สำคัญในการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา"
ปีงบประมาณ : 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์
งบประมาณที่เสนอขอ : 68000
งบประมาณที่สนับสนุน : 56000
แผนการจัดโครงการ : มีค 2558
การขออนุมัติโครงการ : ไม่ผ่าน ผ่าน
แผนการเบิกจ่าย : มีค 2558
ค่าลงทะ เบียน/คน : 200
เป้าหมาย : 30
รายงานสรุปผลโครงการ : ไม่มี มี ยกเลิก
CD : ไม่มี มี
หมายเหตุ :
เอกสาร : คลิกที่นี่

กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304