โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมถ่ายทอดเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา
ปีงบประมาณ : 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์
งบประมาณที่เสนอขอ : 82600
งบประมาณที่สนับสนุน : 69000
แผนการจัดโครงการ : มีค-กค 2558
การขออนุมัติโครงการ : ไม่ผ่าน ผ่าน
แผนการเบิกจ่าย : มีค-กค 2558
ค่าลงทะ เบียน/คน : 0
เป้าหมาย : 125
รายงานสรุปผลโครงการ : ไม่มี มี ยกเลิก
CD : ไม่มี มี
หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียน ครู จำนวน 100 คน ๆละ 2000 บาท,นักเรียน จำนวน 30 คน ๆละ 800 บาท
เอกสาร : คลิกที่นี่

กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304