โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี
ปีงบประมาณ : 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
งบประมาณที่เสนอขอ : 164860
งบประมาณที่สนับสนุน : 100000
แผนการจัดโครงการ : ธค 57-มีค 58
การขออนุมัติโครงการ : ไม่ผ่าน ผ่าน
แผนการเบิกจ่าย : ธค 57-มีค 58
ค่าลงทะ เบียน/คน : 200
เป้าหมาย : 110
รายงานสรุปผลโครงการ : ไม่มี มี ยกเลิก
CD : ไม่มี มี
หมายเหตุ : นักเรียนนักศึกษา 200 บาท บุคคลภายนอก 700 บาท
เอกสาร : คลิกที่นี่

กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304