โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ชื่อโครงการ : โครงการฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติ สู่ป่าต้นน้ำชุมชน:พัฒนากลุ่มเครือข่าย ขยายพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำไหลและปลูกป่าริมลำห้วย
ปีงบประมาณ : 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
งบประมาณที่เสนอขอ : 141500
งบประมาณที่สนับสนุน : 89000
แผนการจัดโครงการ : พย 2557,กพ-กค 2558
การขออนุมัติโครงการ : ไม่ผ่าน ผ่าน
แผนการเบิกจ่าย : พย 2557,กพ-กค 2558
ค่าลงทะ เบียน/คน : 0
เป้าหมาย : 260
รายงานสรุปผลโครงการ : ไม่มี มี ยกเลิก
CD : ไม่มี มี
หมายเหตุ :
เอกสาร : คลิกที่นี่

กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304