โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ชื่อโครงการ : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ำแบบผสมผสาน
ปีงบประมาณ : 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
งบประมาณที่เสนอขอ : 55000
งบประมาณที่สนับสนุน : 54000
แผนการจัดโครงการ : พย 2557,กพ-กค 2558
การขออนุมัติโครงการ : ไม่ผ่าน ผ่าน
แผนการเบิกจ่าย : พย 2557,กพ-กค 2558
ค่าลงทะ เบียน/คน : 0
เป้าหมาย : 270
รายงานสรุปผลโครงการ : ไม่มี มี ยกเลิก
CD : ไม่มี มี
หมายเหตุ :
เอกสาร : คลิกที่นี่

กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304