โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ชื่อโครงการ : โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้:วันเด็กแห่งชาติ
ปีงบประมาณ : 2558
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา
งบประมาณที่เสนอขอ : 108100
งบประมาณที่สนับสนุน : 79000
แผนการจัดโครงการ : มค 58
การขออนุมัติโครงการ : ไม่ผ่าน ผ่าน
แผนการเบิกจ่าย : มค 58
ค่าลงทะ เบียน/คน : 0
เป้าหมาย : 1200
รายงานสรุปผลโครงการ : ไม่มี มี ยกเลิก
CD : ไม่มี มี
หมายเหตุ :
เอกสาร : คลิกที่นี่

กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304