โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพประธานศุูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3

ที่ ชื่อผู้เข้าอบรม สถานที่ติดต่อ-เบอร์โทรศัพท์ การชำระเงิน / ลงทะเบียน
1 นายสุพงษ์ เทพพรหม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพร่อน โรงเรียนวัดโคกม่วง ม.4 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
โทร -
2 นายมูฮำมัด สาและ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบาเราะใต้ ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ต.บาเราะใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
โทร -
3 นายรอปา อีซอ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมูโนะ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
โทร -
4 นายสุกรี แวยิบ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแว้ง ศาลาประชาคม ม.3 ต.แม่ดง อ.แว้ง
โทร -
5 นายวิรัตน์ ทองบัว ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสุคิริน ที่่ว่าการองค์การส่วนตำบลเกียร์ ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
โทร -
6 นายสมโภช เจนพาณิชพงศ์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอสุไหงโก-ลก ที่ทำการชุมชนสันติสุข ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
โทร -
7 นางสุรภา บินหว้าสุย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสุไหงโก-ลก ที่ทำการชุมชนมัสยิดกลาง ถ.วงศ์ประดิษฐ์ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
โทร -
8 นายซายูตี เป็นยาโกะ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบองอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบองอ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
โทร -
9 นายอับดุลการิม สาอะ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสุไหงปาดี ที่ทำการองค์การส่วนตำบลปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
โทร -
10 นายมูลตอปา ลือบาสูลา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโต๊ะเด็ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
โทร -
11 นายการียา สีระโก ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลริโก๋ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
โทร -
12 นายคอรี ยูโซะ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจะแนะ ศาลาประชาคม ม.2 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
โทร -
13 นายมะรูดิน แตบาตู ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดุซงญอ อาคารเอนกประสงค์ ต.ดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
โทร -
14 นางสาวไรนะ มือเยาะ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลผดุงมาตร อาคารเอนกประสงค์ บ้านลูโบะ ม.6 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
โทร -
15 นายแวอาลี สือแม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลช้างเผือก ที่ทำการ อบต.ช้างเผือก ม.2 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
โทร -
16 นายแวอูเซ็ง วานิ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเจาะไอร้อง อาคารเอนกประสงค์ ม.12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
โทร -
17 นายมะรอเซ๊ะ เด่นดารา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอจะแนะ
โทร -
18 นายนายมาหามะรอสาลี มะลี ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเชิงคีรี อาคารศูนย์ราชการตำบลเชิงคีรี ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
โทร -
19 นายมาโนชญ์ สูยี ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกะลุวอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จ.นราธิวาส
โทร -
20 นางมาลินี ซาแม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส 156 ถ.สุริยะประดิษฐื ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทร -
21 นางสาวปรียานุช มัจฉาวานิช สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา อาคารศาลากลาง จังหวัดสงขลา
โทร -
22 นายอินลิตร หมะประสิทธิ์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสะกอม อาคารโรงเรียนบ้านบ่อโซน ม.7 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
โทร -
23 นายโชติบริพัฒน์ ไชยแก้ว ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาทับ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ม.6 ต.นาทับ จ.สงขลา
โทร -
24 นายโบว์แดง ปิ่นละมัย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสะท้อน อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน ม.1 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา
โทร -
25 นายดนเล๊าะ ยีกับจี ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเทพา 262 ม.1 ถ.ประธานสุขา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
โทร -
26 นางสาวBradley Bradley 1HPe3T http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
โทร 96681503035
27 นายBradley Bradley NS24c9 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
โทร 67046929115

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304