โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อหลักสูตร : โครงการฝึกอบรม / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม

ที่ ชื่อผู้เข้าอบรม สถานที่ติดต่อ-เบอร์โทรศัพท์ การชำระเงิน / ลงทะเบียน
1 นายอาซาฮารี แวดามะ องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
โทร
2 นายสาโรจน์ โต๊ะกะหรีม องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
โทร
3 นางสาวผาณิต ประพัฒน์ โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา
โทร 074-323854
4 นางสาวจีรนันท์ เขียวมาก โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา
โทร 074-323854
5 นางสาววรรณี เกิดแก้ว อบต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร 077-389939
6 นายพล หนูทอง อบต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
โทร 073-205645
7 นางอาพร อนงค์ อบต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร 075-380489
8 นางสาวอรอนงค์ แก้วขุนราม อบต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร 075-380489
9 นางสาวนุรอัยณี เจะเลาะ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
โทร 073-599086
10 นางสาวเจตวรรณ วายุภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด 119 หมู่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร 076-430544 ต่อ 11
11 นายพชร พ่วงแจงงาม องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
โทร 073-551688
12 นางสาวหทัยรัตน์ ละม้าย สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง 335 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร 073231214
13 นางณิชกมนต์ ยมรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
โทร 075-267087
14 นางสาวพลอย สุวรรณะ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
โทร 075-267087
15 นายมกตา ปาแด องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
โทร 073-571569
16 นางจุไรรัตน์ ชัยชนะ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร 074-693997
17 นางสาวฟัตฮียะห์ อาแว 108 ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
โทร 073-480040-110
18 นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทร 074-443992
19 นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทร 074-443992
20 นางสาวสุกัญญา กำเนิดมณ๊ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทร 074-443992
21 นางสาวพัชวดี ดุมลักษณ์ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาน 82110
โทร 076-431331
22 นางสาวศันสนีย์ อัศวเดชกำจร ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร -
23 นางสมหมาย ยอดแก้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร
24 นางนุชนาฎ เกลี้ยงเกิด ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร -
25 นายอาคม ปุสวิโร ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร -
26 นางสาวสุภาวดี วงศ์งาม ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร -
27 นายจตุร ทิพย์อักษร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร
โทร 077-583250
28 นางจีระพร สุทธินนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 134 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร 077-811294
29 นางปรียา นวลหอม สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร 074-312025
30 นายอมรินทร์ มัชฌิมาภิโร สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร 074-312025
31 นางสาวลัดดาวัลย์ วิจิตรจินดา สำนักงานเทศบาลสงขลา ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร 074-312025
32 นางสนธยา จิตภิบาล สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร 074-312025
33 นายสมเกียรติ โอทอง สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร 074-312025
34 นางสาวนันท์นภัส วงศ์สวัสดิ์ สำนักเทศบาลนครสงขลา ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร 074-312025
35 นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร 074-312025
36 นางสาววราภรณ์ นิยมวรรณ์ สำนักงานเทศบาลนคาสงขลา ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร 074312025
37 นางรุจิสา ขุนแก้ว สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร 074-312025
38 นายประสิทธิ์ จันทร์แก้ว โรงเรียนวัดปากด่าน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โทร 075-367524
39 นางสาวปัทมาพร ทิพย์เอียด สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โทร 074-685240
40 นางสาวลัดดาวัลย์ เพ็งงาม สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โทร 074- 685240
41 นางสาวจิตติมา นิ่มคร สำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โทร 074-685240
42 นายกรี มะลี องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
โทร 073-205645
43 นางจุฑาวรรณ กมลเศวตวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร 081-2734845
44 นางสาวทิพย์สุนันท์ สนทะมิโน สำนักงานเทศบาลตำบลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โทร 081-6922389
45 นางสาวพรพรรณ กิติคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) อ.เมือง จ.สงขลา
โทร
46 นางปารีด๊ะ หมันหลิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
โทร 083-1235023
47 นางสุณีรัตน์ ยานยา โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อ.เมือง จ.กระบี่
โทร 075-624060
48 นางสาวเพียงเพชร ทองสิวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อ.เมือง จ.กระบี่
โทร 075-624060
49 นายวิรัตน์ จุติประภาค โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า อ.เมือง จ.กระบี่
โทร 075-664042
50 นางสาวสายใจ ธรรมาวุธ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า อ.เมือง จ.กระบี่
โทร 075-664042
51 นางสาววริษณา นวนสี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา
โทร 074-536115
52 นางสาวอรวรรณ ธนูศร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทร -
53 นายโกสินทร์ อินทร์แป้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ถ.ทุ่งสง-บางขัน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทร 075-774332

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304