โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อหลักสูตร : โครงการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การจัดทำเอกสารสำนักงานและรายงานการประชุม

ที่ ชื่อผู้เข้าอบรม สถานที่ติดต่อ-เบอร์โทรศัพท์ การชำระเงิน / ลงทะเบียน
1 นางสาวกิติมา คงทอง เทศบาลตำบลคูเต่า สงขลา
โทร -
2 นางสาวจรรยา รังศิลป์ เทศบาลตำบลคู่เต่า
โทร -
3 นางสาวเพ็ญพร นาครอด เทศบาลตำบลโตนด้วน พัทลุง
โทร -
4 นางสาวอนัญญา โภธากรณ์ เทศบาลตำบลโตนด้วน พัทลุง
โทร -
5 นางสาวสุดารัตน์ หนูดำ เทศบาลตำบลโตนดด้วน พัทลุง
โทร -
6 นางพัชนี เพชรรัตน์ เทศบาลตำบลโตนดด้วน
โทร -
7 นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ เทศบาลตำบาลท่าขนอน สุราษฏร์ธานี
โทร -
8 นายนงลักษณ์ ชูเชิด เทศบาลตำบลท่าขนอน สุราษฏร์ธานี
โทร -
9 นางสาวพัชรี ละอองโชค เทศบาลตำบลทุ่งลาน
โทร -
10 นางณัฐชยา ชูแก้ว เทศบาลตำบลพนางตุง พัทลุง
โทร -
11 นางบัวทิพย์ นุ่นปาน เทศบาลตำบาลบ้านพร้ว พัทลุง
โทร -
12 นางจุรีรัตน์ กาละกาฬ เทศบาลตำบลพนางตุง พัทลุง
โทร -
13 นางสุวิมล แก้วบุญส่ง เทศบาลตำบาพนางตุง พัทลุง
โทร -
14 นางสาวกรพินธ์ จันทร์จุฬา เทศบาลตำบลเมืองควนลัง
โทร -
15 นายราชิ บาซอ เทศบาลเมืองเบตง
โทร -
16 นายอิบรอฮิม ยูโซะ เทศบาลตำบลเบตง
โทร -
17 นางจารุณี ประเสริฐสุข เทศบาลตำบลเบตง
โทร -
18 นายเขษฐา ประทุมมณี เทศบาลเมืองสะเดา สงขลา
โทร -
19 นางกันยกร โสมติด สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง นครศรีธรรมราช
โทร -
20 นางสาวสุนทรียา อาแว สำนักงานเทศบาลตำบาลบ่อทอง ปัตตานี
โทร -
21 นางสาวจิราพร คงช่วย สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อทอง ปัตตานี
โทร -
22 นายสุทธิพงษ์ บุญวงศ์ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงศ์ สงขลา
โทร -
23 นางเอมอร สังขพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงศ์ สงขลา
โทร -
24 นางสาวพนมวรรณ มุสิกพงศ์ สำนักงานเทศบาลเบตง
โทร -
25 นางสาริกา ทองดำ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง
โทร -
26 นางสุชาวลี อินทร์ฤดี สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง
โทร -
27 นางสาวอุทัยวรรณ จันทรพิพฒน์ เทศบาลตำบลท่าช้าง
โทร -
28 นางณํฐพร อุนทรีจันทร์ เทศบาลตำบลท่าช้าง สงชลา
โทร -
29 นางดวงพร มาแจ้ง สนักงานเทศบาลตำบลท่าแซะ
โทร -
30 นางสาวอรนุช คงแก้ว เทศบาลตำบลเกาะเพชร
โทร -
31 นางสาวประกายวรรณ วิเชียรรัตน์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โทร -
32 นางระพีพร รามทัศน์ เทศบาลตำบลท่าช้าง
โทร -
33 นางสาวนันทัชพร อร่ามเรือง บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
โทร -
34 นางสาวสุพาณี คงสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทร -
35 นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรื่องศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
โทร -
36 นางสาวเยาวดี พุฒยืน มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์
โทร -
37 นางมณฑิรา นาคแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร -
38 นางกรรณิการ์ กลิ่นนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร -
39 นางวราภรณ์ นุ่นเหว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร -
40 นายบุญเลิศ ชูใจ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โทร -
41 นางสาวสุวรรณา คงเต็ม มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์
โทร -
42 นางสาวเจริญวรรณ บัวทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร -
43 นางสาวอรวรรณ ธนูศร มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร -
44 นางสาวปรีดา คงประสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
45 นางสาวกฤติยาภรณ์ พรเดชอนันต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
46 นางสาวมะลิวัลย์ หนูเซ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
47 นางสาวฐิติกานต์ เนื่องนำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
48 นางสาวจีราวรรณ จิตรวิจารณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
49 นางสุพรพิศ ณ พิบูลย์ มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์
โทร -
50 นางสาวสุธาสินี อสิเศวตกุล มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์
โทร -
51 นางสาวจารวี มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์
โทร -
52 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งลักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
53 นางสาวจุรีรัตน์ ไมตรีกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
54 นายพัสสน หนูบวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
55 นางสาวบงกช สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
56 นางสาวจิราพร ทิพย์รัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
57 นายภานุวัฒน์ ทองประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
58 นางสาวฟารีดา สังข์มณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
59 นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร -
60 นางสาวอรวรรณ พงศาวดาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร -
61 นางพิชญาภา สังข์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร -
62 นางรัชรี ตุดเกื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร -
63 นางสาววทินา จันทร์นวล มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร -
64 นางสาววรรณนิสา สะหมาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
65 นางสิรินารถ ชูพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โทร -
66 นางสาวอนุสรณ์ ฉีดเกตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร -
67 นางผ่องผิว อุไรกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทร -
68 นายมะรอเซะ ลาเม็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทร -
69 นางมาลิน เสงี่ยมกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โทร -
70 นางสาวชนิดา ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร -
71 นางสาวโสภา สังคพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร -
72 นางสาวขวัญฤดี เฉ้งเหา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร -
73 นางนุรอัยนี กาเร็ง โรงพยาบาลจะแนะ
โทร -
74 นางสาวซุรี สะมะแอ โรงพยาบาลจะแนะ
โทร -
75 นางสาวสกาวรัตน์ ทองกาวแก้ว โรงพยาบาลตรัง
โทร -
76 นางกวิดา แก้วละเอียด โรงพยาบลามิตรภาพสามัคคี สงขลา
โทร -
77 นางสุธาทิพย์ เหรียญประชา โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี สงขลา
โทร -
78 นางรัชนี เสียงสุวรรณ โรงเรียนบ้านคลองทราย
โทร -
79 นางสาวสุภาวดี เสาร์ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน
โทร -
80 นางสาวนิภาพร ทองไม้หนู โรงเรียนบ้านท่าหมาก
โทร -
81 นางมณฑิรา สังขวิเชียร โรงเรียนบ้านโปะหมอ สงขลา
โทร -
82 นางสีติฮายาร์ อาแซนิแม โรงเรียนบ้านหนองไทร
โทร -
83 นางสาวกันยารัตน์ จำเริญ โรงเรียนบ้านหนองไทร
โทร -
84 นางชยาภรณ์ ยีสมัน โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธี
โทร -
85 นางสาวสุธารัตน์ ดำทอง โรงเรียนบ้านหนองไทร
โทร -
86 นางบุซรา วงศ์ภักดี โรงเรียนปัญญาสาธรรมมูลนิธี
โทร -
87 นางคีรีพร สัจจกุล โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา
โทร -
88 นางสาวโสรยา ชุมประมาณ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา
โทร -
89 นางสาวรัตนา ห้วนยิ้มเส้ง โรงเรียนรัชดาภิเษก
โทร -
90 นางสุกัญญา สุวรรณมณี โรงเรียนรัตภูมิวิทยาสงขลา
โทร -
91 นางสาวอรพิมพ์ ชิตมณี โรงเรียนรัตภูมิวิทยาสงขลา
โทร -
92 นางสาวนิภา เพชรมุณี โรงเรียนวัดบางหยี
โทร -
93 นางกชพร จันทร์แก้ว โรงเรียนศรีนครมูลนิธี สงขลา
โทร -
94 นางอานีตา อาลี โรงเรียนอัตตัรกียะห์อสลามียะห์ นราธิวาส
โทร -
95 นางสาวสารีนา นิยากะ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อสลามียะห์ นราธิวาส
โทร -
96 นางฟ้าอรุณ ชัยเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสูตล
โทร -
97 นางวรากร เวชกุล วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
โทร -
98 นางรัชนีกร สังข์เลื่อน วิทยาลัยเทคนิคท่งสง
โทร -
99 นางประภาพันธ์ กำภู วิทยาลัยบรมราชชนนี สงขลา
โทร -
100 นางสาวมาลินี หมีรักษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
โทร -
101 นางสาวรจนา พลขันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
โทร -
102 นางสาวสุภารัตน์ รักเถาว์ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
โทร -
103 นางสาวอัสมา จระกา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
โทร -
104 นางสาวกรรณิกา ปันทะรัตน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โทร -
105 นางสาวธินัดดา แก้ววิโรจน์ โรงเรียนสะบ้าย้อย สงขลา
โทร -
106 นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ โครงการชลประทานพัทลุง
โทร -
107 นางสุภาวี เวชมงคล โครงการชลประทานพัทลุง
โทร -
108 นายธรา วรรณพฤกษ์ ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ที่ 4
โทร -
109 นายวิระชัย วีระวัฒนานนท์ ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4
โทร -
110 ไม่ระบุว่าที่รต หญิงรัตติกาล ตรีตรง ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4
โทร -
111 นางอนงค์ วงษ์ตั้นหิ้น ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
โทร -
112 นางอำพา ขำประเสริญ ศูนย์วิจัยและพัษนาการเกษตรพัทลุง
โทร -
113 นางขจีพร ทองใส ศูนย์วิขัยและพัฒนาประมงน้ำจัดพัทลุง
โทร -
114 นางณัฐธยาน์ รุกขสุคนธ? ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจีดพัทลุง
โทร -
115 นายสมชาย รัตนขวัญ ศูนย์พัฒนาประมงคน้ำจืดพัทลุง
โทร -
116 นางกรรณิการ์ ไกรณงค์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ทำสวนยาง
โทร -
117 นางจินตนา บุญรัตน์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
โทร -
118 ไม่ระบุดด.ไกรวงศ์ ทองเอื้อ สภ ควนเนียง
โทร -
119 นางสาววราพร ตั้นแล่ง สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย
โทร -
120 นางปิยะนุช สมประสงค์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
โทร -
121 นางพิมพกานต์ ไพโรจน์ สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 2
โทร -
122 นายชยุต ไกรมุ่ย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
โทร -
123 นางสาวปิยพร นพชำนาญ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
โทร -
124 นางสาวภาวิณี เจ๊ะมูซอ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
โทร -
125 นางขนิษฐา ปานขาว สำนักงานประกันสังคมสงขลา
โทร -
126 นางสาววันดี คงอินทร์ สำนักงานประกันสังคมสงขลา
โทร -
127 นางสาวนิมล สุวรรณโชติ สำนักงานประกันสังคจังหวัดสุราษฏร์ธานี
โทร -
128 นางสาวเสาวนีย์ ปลอดอักษร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี
โทร -
129 นางอมรรัตน์ เฉลิมไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระบี่
โทร -
130 นายวิชัย โลจนานันท์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สงขลา
โทร -
131 นางขวัญประภา กลิ่นหอม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองควนลัง
โทร -
132 นางสาววิภา บัวทอง กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองควนลัง
โทร -
133 นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
โทร -
134 นางสาวกนกนัน ไชยบาล องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
โทร -
135 นางสาวรุ่งทิพย์ เล่นทัศน์ อบต กาหลง
โทร -
136 นางอาภรณ์ อักษรเงิน อบต เกาะขันธ์
โทร -
137 นายอรุโณทัย ทองทพย์ อบต คลองเข้า
โทร -
138 นางสาวนภาพร กลิ่นเขียว อบต คลองใหญ่
โทร -
139 นางศรวณีย์ ทิ้งผอม อบต คลองใหญ่
โทร -
140 นางละมัย แก้วไฝ อบต ควนกาหลง
โทร -
141 นางสารภี แต้มจันทร์ อบต ควนศรี
โทร -
142 นางสาวตัชณีม อาลี อบต ตอหลัง ปัตตานี
โทร -
143 นางนงคลักษณ์ พิรุณสุนทร อบต โต๊ะเต็ง นราธิวาส
โทร -
144 นางฟารีดะห์ มะซัน อบต โต๊ะเต็ง
โทร -
145 นายทินกร หมอสุข อบต ถ้ำทะลุ ยะลา
โทร -
146 นายประสิทธิ์ ด้วงชาญ อบต ท่าข้าม ตรัง
โทร -
147 นายอุทร หวังชัย อบต ท่าข้าม ตัง
โทร -
148 นายจิระศักดิ์ สันโดด อบต ท่าขึ้น นครศรีธรรมราช
โทร -
149 นางวิสาข์ จันเทพ อบต ทุ่งหวัง
โทร -
150 นางสาวสุภาพร คงเพชร อบต นาเหรง นครศรีธรรมราช
โทร -
151 นางนิตยา ยกย่อง อบต นาเหรง นครศรีธรรมราช
โทร -
152 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วสาย อบต น้ำตก นครศรีธรรมราช
โทร -
153 นางสิริรัตน์ ศรีโล อบต บาละ
โทร -
154 นางโอภาพร บุญศรี อบต ปากคอม ตรัง
โทร -
155 นายสนทญา เพ็งโอ อบต มะรือโบตก นราธิวาส
โทร -
156 นางรอฮานี ปูตะ อบต ยุโป
โทร -
157 นางณัฐชา พึ่งตำบล อบต ยุโป
โทร -
158 นางพัสนันท์ อินทร์ทอง อบต ยุโป
โทร -
159 นางกิติรัตน์ ทองขาว อบต ร่มไทร นราธิวาส
โทร -
160 นางสาวจริยาภรณ์ อินสอน อบต ร่มไทร นราธิวาส
โทร -
161 นางสุดา ควรทอง อบต โรง สงขลา
โทร -
162 นางรอซือหน๊ะ สาเม๊าะ อบต ลาโละ
โทร -
163 นางน้ำอ้อย ศรีพัฒน์ อบต ลิดล
โทร -
164 นางธัญจิรา เลี่ยมสุวรณ อบต สนามชัย สงขลา
โทร -
165 นางสาววันดี มณีรัตน์ อบต สะพานไม้แก่น สงขลา
โทร -
166 นางศรสุดา พันธโน อบต สะท้อน สงขลา
โทร -
167 นางสาวอรวรรณ สุขสุวรรณ อบต สะท้อน
โทร -
168 นางสาวรณิดา อาจณรงค์ อบต สะเอะ
โทร -
169 นางฐิติชญา สงสังข์ อบต สาบัน
โทร -
170 นางสาวธมลวรรณ รอดเข็ม อบต หนองตรุด ตรัง
โทร -
171 นายเฉลิมชนม์ ว่องวชิราพาณิชย์ อบต หนองตรุด
โทร -
172 นายชัยยุทธ เพ็ญจำรัส อบต หนองธง
โทร -
173 นางสาวอุบล หลำขุน อบต หนองแรต
โทร -
174 นางสาวเกศินี มณีพวง อบต หนองแรต
โทร -
175 นางสาวกุลนาถ เกื้อนุ่น อบต หนองแรต
โทร -
176 นายสมชาย นาควิโรจน์ อบต แหลมตะลุมพุก
โทร -
177 นางสาวซารีฮะ วาโมง องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
โทร -
178 นางสาวกฤษณา นามตาล อบต ลุโบะบือซา
โทร -
179 นางสาวกลิ่นฤทัย แสงสุดตา อบต เกียร์
โทร -
180 นางลัคนา ราชสุวรรณ์ อบต โฆฒิต
โทร -
181 นางซูวารีย๊ะ สามะ อบต พิเทน
โทร -
182 นางภัสรา ราชสุวรรณ์ อบต พิเทน
โทร -
183 นายไกรสร แก้วศรีขาว อบต เขาปู่
โทร -
184 นายชลี คงมาก อบต เขาปู่
โทร -

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304