โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาศักยภาพในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของเครือข่ายครูตาดีการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
โครงการพัฒนาศักยภาพในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของเครือข่ายครูตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
[สมัครอบรม] [ค่าใช้จ่าย]
วัน ส 1 ส.ค. 2558 - จ 31 ส.ค. 2558
เวลา 8.00-16.00 น.
93/100

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304