โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :โครงการประชุมเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
โครงการประชุมเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
[ค่าใช้จ่าย]
วัน อ 21 ต.ค. 2557 - พ 22 ต.ค. 2557
เวลา 9.00-16.00 น.
25/25

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304