โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร

ชื่อโครงการ :โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทิศทางการดำเนินงานและความร่วมมือด้านการบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา จำนวนที่รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทิศทางการดำเนินงานและความร่วมมือด้านการบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน
[ค่าใช้จ่าย]
วัน พ 29 ต.ค. 2557 - พ 29 ต.ค. 2557
เวลา 8.30-15.30 น.
56/50

กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304