โครงการอบรม
 รายงานและการสืบค้น
 แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ ปี 61
 การติดตามประเมินผล
 กระดานข่าว

 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพประธานศุูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3

ลงทะเบียน
เงื่อนไขการอบรม : วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ทักษะในการให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสร้างมิตรภาพที่ดีกับชุมชน
2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
1.ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
การรับรองการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตตรรับรองผลการฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ความน่าสนใจของหลักสูตร
1.วิทยากรเป็นผู้เชียวชาญและมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน การเป็นวิทยากรถ่ายทอดค องค์ความรู้ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ชื่อ - นามสกุล :  
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์มือถือ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
อีเมล์ :


กลับไป 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304