หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  น.ส.ขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล  
เบอร์โทรภายใน  7105
Serial No.  MMLXBSS00233109CC74209
ประเภท  Monitor
หน่วยงาน  ฝ่ายวิชาการ หมวด / ห้อง สำนักงาน
วันที่แจ้งซ่้อม  7 มิย. 2559 10:30:59
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม  
ค่าปรับ  
อาการเสีย  -เปิดเคริ่องแล้วจอไม่ติด แต่มีเสียงดังถี่ๆ
อาการอื่นๆ  
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304