หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน

ที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล โทร มือถือ/ภายใน
1 คณะนิติศาสตร์ นาย วีระ ชุมช่วย  0872916799 / 63-8777
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาย ฉลอง แก้วประเสริฐ  0896562739 / 63-1512
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาย ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์  0899767711 / 63-1117
4 คณะวิทยาศาสตร์ นาย ฉัตรชัย สุนทะโก  0869617011 / 63-2101
5 คณะวิทยาศาสตร์ นาย ศรัณย์วิช บุษบา  0892918535 / 61-2513
6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นางสาว พรทิพย์ แสงกระจาย  0899781957 / 63-1711
7 คณะศึกษาศาสตร์ นาย ธนากฤต แผ่ผล  0814794919 / 63-2118
8 คณะศึกษาศาสตร์ นาย ศัญฒภัท ทองเรือง  0812772838 / 63-2118
9 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน นางสาว อุไรวรรณ เหตุทอง  0807048800 / 61-3105
10 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ นาย อนุกูล ศรีวรรณ  0831947649 / 63-1812
11 งานวิเทศสัมพันธ์ นางสาว อาศยา โชติพานิช  0866897977 / 63-7203
12 บัณฑิตวิทยาลัย นางสาว วารุณี ทิพโอสถ  0814789447 / 63-7501
13 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นาย สุพงค์ แซ่อิ้ว  0848556245 / 63-7902
14 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นางสาว อุไรวรรณ สุวรรณมณี  0897378018 / 61-7165
15 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นาย เพชรศรายุธ วัชราวุธพัฒนา  0846176302 / 63-7900
16 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง นาง จาริยา สุทธินนท์  0815406888 / 61-7131
17 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา นาง ปิยนุช สืบสาย  0810934744 / 63-7007
18 ฝ่ายตรวจสอบภายใน นางสาว ปานกมล อินทรกนิฎฐ์  0894679436 / 63-7303
19 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นางสาว ธันยธรณ์ สุทธิพงศ์  0897359944 / 63-7205
20 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย นางสาว ชมพูนุท เพชรหับ  0840695989 / 63-7500
21 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง นาย มารุต คงแก้ว  0899787941 / 61-4105
22 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง นางสาว ฤทัยรัตน์ ทิพย์นรากุล  0897394134 / 61-1762
23 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา นาย สมคิด อนุสุนชนัง  0846176314 / 63-7322
24 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา นาย สุวิทย์ ทองสงฆ์  0856731261 / 63-7322
25 ฝ่ายวิชาการ นาง รสวารินทร์ ทองสม  0856918566 / 61-7301
26 ฝ่ายแผนงาน นาย คณินทร์ บุญศาสตร์  0812777584 / 63-7503
27 ฝ่ายแผนงาน นางสาว จงกล ปาลานุพันธ์  /
28 ฝ่ายแผนงาน นางสาว อาภรณ์ แก้วสลับศรี  /
29 ฝ่ายแผนงาน นางสาว เกศนี ตังคะมณี  /
30 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน นาย ไพฑูรย์ ทองสม  0894698127 / 61-5100
31 สถาบันทักษิณคดีศึกษา นาง พนัดดา เทพญา  0898769157 / 62-421
32 สถาบันทักษิณคดีศึกษา นาย อรุณ ปานงาม  / 62-557
33 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ นางสาว สาวิตรี รอดคง  0897352568 / 63-7306
34 สถาบันวิจัยและพัฒนา นาง สุมาลี จันทร์ผลึก  0898785924 / 61-7258
35 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย กฤษฎา คงหนู  0814445180 / 61-1120
36 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย ธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์  / 63-4400
37 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย นิวัตต์ เรืองณรงค์  / 61-1101
38 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย ภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ  / 63-4400
39 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย วรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว  0864305121 / 61-1121
40 สำนักคอมพิวเตอร์ นาย สุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา  / 63-4401
41 สำนักหอสมุด นางสาว ทิตยา จันทร์สุข  0896579145 / 63-5105
42 สำนักหอสมุด นางสาว พิทย์พิมล ชูรอด  0816250625 / 61-1234
43 สำนักหอสมุด นาย สุริยา อภิวันทนากร  0869649320 / 63-5105 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304