หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นางสุมาลี จันทร์ผลึก  
เบอร์โทรภายใน  7257
Serial No.  C7SNRR1
ประเภท  Notebook
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา หมวด / ห้อง บริการทั่วไป
วันที่แจ้งซ่้อม  11 มีค. 2558 14:47:24
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   20 มีค. 2558 17:30  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   219 ชั่วโมง
ค่าปรับ  213000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  เสียบ USB แล้ว เครื่องไม่ตอบรับ (ไม่ปรากฏการเชื่อมต่อ USB ทั้งซ้ายขาว) ติดต่อคุณชาญณรงค์ โทร 087-3939546
รายละเอียดการซ่อม  ลง driver เสียบ USB ใหม่
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304