หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายอรุณ ปานงาม  
เบอร์โทรภายใน  0843258913
Serial No.  DRHSC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  สถาบันทักษิณคดีศึกษา หมวด / ห้อง สำนักงาน
วันที่แจ้งซ่้อม  6 ก.พ. 2558 09:29:14
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   10 ก.พ. 2558 11:00  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   98 ชั่วโมง
ค่าปรับ  92000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  จอเสีย serail cnocgj4m6418022226mu
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304