หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นางสุมาลี จันทร์ผลึก  
เบอร์โทรภายใน  7257
Serial No.  C7SNRR1
ประเภท  Notebook
หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา หมวด / ห้อง บริการทั่วไป
วันที่แจ้งซ่้อม  4 ก.พ. 2558 13:53:34
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   6 ก.พ. 2558 16:02  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   51 ชั่วโมง
ค่าปรับ  45000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  แป้มพิมพ์ตัวอักษร ค้างและปรากฏตัวอักษรยาวๆ ไม่สามารถพิมพ์ข้อมความอื่นได้ เมื่อดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รบกวนสำนักคอมลงระบบปฏิบัติการใหม่ด้วยค่ะ
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยนแป้นพิมพ์ตัวอักษร
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304