หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายเพชรศรายุธ วัชราวุธพัฒนา  
เบอร์โทรภายใน  7801
Serial No.  381XC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน หมวด / ห้อง สำนักงาน ชั้น 4 อาคาร 7
วันที่แจ้งซ่้อม  29 ม.ค. 2558 16:47:03
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   6 ก.พ. 2558 13:45  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   189 ชั่วโมง
ค่าปรับ  183000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  Card Reader เสีย ไม่อ่าน SD card
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304