หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว  
เบอร์โทรภายใน  1121
Serial No.  18SNRR1
ประเภท  Notebook
หน่วยงาน  สำนักคอมพิวเตอร์ หมวด / ห้อง สำหรับผู้บริหาร
วันที่แจ้งซ่้อม  12 ม.ค. 2558 11:13:28
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   15 ม.ค. 2558 12:06  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   73 ชั่วโมง
ค่าปรับ  67000     บาท
อาการเสีย  -หน้าจอสีเพี้ยน
อาการอื่นๆ  -
รายละเอียดการซ่อม  -
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304