หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายฉัตรชัย สุนทะโก  
เบอร์โทรภายใน  2111
Serial No.  CN0CGJ4M641802222YHU
ประเภท  Monitor
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ 413 อาคาร 4
วันที่แจ้งซ่้อม  24 ธ.ค. 2557 15:09:25
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   26 ธ.ค. 2557 13:10  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   46 ชั่วโมง
ค่าปรับ  40000     บาท
อาการเสีย  -หน้าจอสีเพี้ยน
อาการอื่นๆ  
รายละเอียดการซ่อม  9VSWC2S ของ PC
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304