หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายสุริยา อภิวันทนากร  
เบอร์โทรภายใน  5105
Serial No.  19RWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  สำนักหอสมุด หมวด / ห้อง ไม่ระบุ
วันที่แจ้งซ่้อม  13 พ.ย. 2557 14:09:45
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   18 พ.ย. 2557 13:50  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   120 ชั่วโมง
ค่าปรับ  114000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  Mouse คลิกแล้วเป็น ดับเบิลคลิก
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยน Mouse
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304