หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว  
เบอร์โทรภายใน  1121
Serial No.  HMZWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  สำนักคอมพิวเตอร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ IT304
วันที่แจ้งซ่้อม  7 พ.ย. 2557 10:05:12
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   11 พ.ย. 2557 14:30  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   101 ชั่วโมง
ค่าปรับ  95000     บาท
อาการเสีย  -อาการ บูตเครื่องแล้วจอมืด แต่ไฟ LED หน้าจอและไฟเคสติด
อาการอื่นๆ  ไฟสถานะ 1กับ 3 ติด ไฟpower ติด
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยนเมนบอร์ด
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304