หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  น.ส.พิทย์พิมล ชูรอด  
เบอร์โทรภายใน  1234
Serial No.  FKRWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  สำนักหอสมุด หมวด / ห้อง ไม่ระบุ
วันที่แจ้งซ่้อม  6 พ.ย. 2557 09:45:35
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   7 พ.ย. 2557 14:15  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   29 ชั่วโมง
ค่าปรับ  23000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  ไฟเคสขึ้นหมายเลข 1 และ 3
รายละเอียดการซ่อม  
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304