หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายวรวุฒิ อินทร์ทองแก้ว  
เบอร์โทรภายใน  1121
Serial No.  1HVWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  สำนักคอมพิวเตอร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ IT304
วันที่แจ้งซ่้อม  22 ต.ค. 2557 12:52:41
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   27 ต.ค. 2557 13:05  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   121 ชั่วโมง
ค่าปรับ  115000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  เปิดเครื่องประมาณ 5 นาที เครื่องจะดับเอง
รายละเอียดการซ่อม  -
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304