หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายศรัณย์วิช บุษบา  
เบอร์โทรภายใน  61-2513
Serial No.  HJRWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ SC1220
วันที่แจ้งซ่้อม  17 ก.ย. 2557 14:17:00
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   24 ก.ย. 2557 13:10  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   167 ชั่วโมง
ค่าปรับ  161000     บาท
อาการเสีย  - คอมพิวเตอร์แฮงก์บ่อย ๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้
อาการอื่นๆ  เปิดเครื่องช้า ทดสอบ DELL ePSA Pre boot System Assessment Thorough Testmode Runtest Hard Drive Test Results : Fail ERROR Code 2000-0142 Validatiion 26428 Msg: Hard Drive 0-S/N WD-WMAYUP752755,self test unsuccessful. Ststus = 79
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยน HD
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304