หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม  นายศรัณย์วิช บุษบา  
เบอร์โทรภายใน  2513
Serial No.  CRTWC2S
ประเภท  Case
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์ หมวด / ห้อง ห้องปฏิบัติการ SC1444
วันที่แจ้งซ่้อม  9 ก.ย. 2557 09:33:41
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (เจ้าหน้าที่)   19 ก.ย. 2557 14:10  
เวลาที่ซ่้อมเสร็จ (บริษัท)   
จำนวนชั่วโมงในการซ่อม   245 ชั่วโมง
ค่าปรับ  239000     บาท
อาการเสีย
อาการอื่นๆ  เปิด Power ไม่ติด test power ด้านหลังพัดลมหมุน
รายละเอียดการซ่อม  เปลี่ยน MainBoard
สถานะการซ่อม   ยังไม่้มารับ 
 กลับไป


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304